ഉമ്മാച്ചു | Ummachu

Ummachu

M T Vasudevan Nair Madath Thekkepaattu Vasudevan Nair born August , popularly known as MT, is an Indian author, screenplay writer and film director He is a prolific and versatile writer in modern Malayalam literature, and is one of the masters of post Independence Indian literature He was born in Kudallur, a small village in the present day Pattambi Taluk, Palakkad district Palghat , which was under O N V Kurup Biography O.N.V Kurup was born to O N Krishna Kurup and K Lakshmikutty Amma, on May at Chavara, Kollam Quilon in Kerala He lost his father when he was eight His childhood days were spent in Chavara where he attended the government school. Arvind Gupta ArvindGuptaToys Gallery of Books And Toys courtesy Arvind Gupta the Toy Maker Have fun and learn through Toys and Books Page by Samir Dhurde Read All Indian Free Online Novels in Malayalam Links for Read all Online Indian language novels links Details about India s regional novels links in Malayalam.Find and read details about authors,publishers,online edition links,purchase links,free download links,genre,publish year,characters for your favorite novels published in Malayalam language. PSC Model Questions and Answers Malayalam PDF Feb , LDC Model Questions and Answers is listed here Who was the first Indian to be elected to the British Parliament Ans Dadabhai Naoroji

 • Title: ഉമ്മാച്ചു | Ummachu
 • Author: Uroob
 • ISBN: 9788171302307
 • Page: 164
 • Format: Paperback
 • .

  One thought on “ഉമ്മാച്ചു | Ummachu”

  1. Ummaachu (Beloved) is a novel written by famous Malayalam writer Uroob (P.C. Kuttikrishnan). Uroob (1915 – 1979) was considered as one of the most important among the progressive writers in Kerala, along with Vaikom Mohammed Basheer, Thakazhi Shivashankara Pillai, Karoor Neelakanta Pillai, S.K. Pottekkatt, and Keshava Dev. As most writers of the period, his writings portrayed the life of the people of Kerala during the time of Independent Struggle, including the social, political and cultural [...]

  2. ഒരുപാട് കാലം മുൻബ് വായിച്ചു തീര്തതാണീ പുസ്തകം, ഉമ്മാച്ചു ഇന്നും ഒരു ഇഷ്ട കഥാപാത്രമായി മനസ്സിൽ ഉണ്ട്, കോളേജിൽ പടികു്ന കാലത്താണ് ആദ്യം വയികുനത്. ആണ് കൂടെ പഠിച്ചൊരു താതക്കുട്ടിക്ക് ഉമ്മാ [...]

  3. മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും ജീവിതഗന്ധിയായ രചനകളില്‍ ഒന്ന് .ഒരു തലമുറയുടെ പരിണാമ ചരിത്രം പറയുന്ന ഒരു മഹാ ഇതിഹാസം .

  4. It was great reading this book.Filled with the really nice Malabar conversations, a parallel narration of the individual and the society.

  5. I especially loved the part where Beeran's son comes to visit him and the agony the father goes through when the son leaves him. It so beautifully portrays simple human emotions like bereavement,attachment,love,parenthood

  6. '' കാമിനി മൂലമുണ്ടാകുന്ന കലഹങ്ങളുടെ കഥയാണ് ഉമ്മാച്ചു. ''മായന്റെയു ബീരാന്റെയും ഉമ്മാച്ചുവിന്റെയും കഥ. മദ്ധ്യമലബാറിലെ മുസ്ലീം സാമൂഹ്യജീവിതത്തെ ഉറൂബ് എത്ര മനോഹരമായും പാടവത്തോടെയും അവതരി [...]

  7. Iam not a person to review uroob. He is a legendary writer. He has portrayed some of the political and social matters in uroob. It is a good read but with patience as the tone he has used is that used by people in malabar

  8. Ummachu is a saga of love andlonging, loss and suffering. Itnarrates the ups and downs in theeventful life of a handful ofcharacters.

  9. The period of this novel was way back. Though the plot is not irrelevant today, it was not much fun reading it.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *