ഉമ്മാച്ചു | Ummachu

Ummachu

University of Maryland Medical System Balti, Maryland A university based health care system aligned with the University of Maryland School of Medicine and the UM Schools of Nursing, Pharmacy, Social Work and Dentistry, UMMS improves community health with its innovative, continual research Experienced physicians, staff and students provide acute and specialty care at hospitals within Maryland. icp icp , BucharestEstates Oferte Speciale Apartamente Case Vile Case Vile zona Dristor UMACHA Official Site The Upper Midwest Automated Clearing House Association UMACHA educates financial institutions about the ACH network and assists members in implementation, control, problem solving, and marketing of all Automated Clearing House ACH products and services UMACHA is one of the largest associations based on volume and territory in the country. Nanasoft Szoftverfejleszt Bt Nanasoft f oldal kapcsolat Felhasznlknak Szolgltatsok Weboldalt szeretnk Mirt velnk UmamiPGH Izakaya An Izakaya or japanses pub serving asian modern cuisine, sushi, ramen and sake dedicated to umami flavors in Pittsburgh Pa located in the heart of Lawrencville by chef Roger Li. NodoWeb Sobre Nosotros Somos profesionales con espritu emprendedor y pasin por lo que la tecnologa puede hacer en favor de las empresas Nos enorgullece saber que aportamos nuestro grano de arena en cada cliente con el que trabajamos. REZERV T VIESNCAS LATVIJ Hotels Reservation in Latvia, Viesncu rezerv cija Latvij

 • Title: ഉമ്മാച്ചു | Ummachu
 • Author: Uroob
 • ISBN: 9788171302307
 • Page: 157
 • Format: Paperback
 • .

  One thought on “ഉമ്മാച്ചു | Ummachu”

  1. Ummaachu (Beloved) is a novel written by famous Malayalam writer Uroob (P.C. Kuttikrishnan). Uroob (1915 – 1979) was considered as one of the most important among the progressive writers in Kerala, along with Vaikom Mohammed Basheer, Thakazhi Shivashankara Pillai, Karoor Neelakanta Pillai, S.K. Pottekkatt, and Keshava Dev. As most writers of the period, his writings portrayed the life of the people of Kerala during the time of Independent Struggle, including the social, political and cultural [...]

  2. ഒരുപാട് കാലം മുൻബ് വായിച്ചു തീര്തതാണീ പുസ്തകം, ഉമ്മാച്ചു ഇന്നും ഒരു ഇഷ്ട കഥാപാത്രമായി മനസ്സിൽ ഉണ്ട്, കോളേജിൽ പടികു്ന കാലത്താണ് ആദ്യം വയികുനത്. ആണ് കൂടെ പഠിച്ചൊരു താതക്കുട്ടിക്ക് ഉമ്മാ [...]

  3. മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും ജീവിതഗന്ധിയായ രചനകളില്‍ ഒന്ന് .ഒരു തലമുറയുടെ പരിണാമ ചരിത്രം പറയുന്ന ഒരു മഹാ ഇതിഹാസം .

  4. It was great reading this book.Filled with the really nice Malabar conversations, a parallel narration of the individual and the society.

  5. I especially loved the part where Beeran's son comes to visit him and the agony the father goes through when the son leaves him. It so beautifully portrays simple human emotions like bereavement,attachment,love,parenthood

  6. '' കാമിനി മൂലമുണ്ടാകുന്ന കലഹങ്ങളുടെ കഥയാണ് ഉമ്മാച്ചു. ''മായന്റെയു ബീരാന്റെയും ഉമ്മാച്ചുവിന്റെയും കഥ. മദ്ധ്യമലബാറിലെ മുസ്ലീം സാമൂഹ്യജീവിതത്തെ ഉറൂബ് എത്ര മനോഹരമായും പാടവത്തോടെയും അവതരി [...]

  7. Iam not a person to review uroob. He is a legendary writer. He has portrayed some of the political and social matters in uroob. It is a good read but with patience as the tone he has used is that used by people in malabar

  8. Ummachu is a saga of love andlonging, loss and suffering. Itnarrates the ups and downs in theeventful life of a handful ofcharacters.

  9. The period of this novel was way back. Though the plot is not irrelevant today, it was not much fun reading it.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *